Przyroda, turystyka i my

Region Warmii i Mazur to jeden z najcenniejszych obszarów w Polsce. Dzięki dobrze zachowanym walorom przyrodniczym, jednym z głównych kierunków rozwoju województwa jest turystyka. W ostatnich latach rozwój turystyki jest bardzo widoczny, a liczba turystów z roku na rok wzrasta. Główną atrakcję stanowią przede wszystkim walory przyrodnicze Warmii i Mazur, w tym dobrze zachowana bioróżnorodność tego terenu. Zwiększająca się  popularność regionu powoduje dużą presję na przyrodę, co łatwo może doprowadzić do zniszczenia środowiska. Aby tak się nie stało i aby dalszy rozwój turystyki w oparciu o walory przyrodnicze był możliwy, koniecznie musi być on  realizowany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Edukacja przyrodnicza i współpraca

Do tego niezbędne jest kształcenie świadomości ekologicznej mieszkańców i przyjezdnych. Edukacja na różnych poziomach pozwoli rozwinąć społeczeństwo, które będzie kontynuowało działania umożliwiające rozwój w kierunku poszanowania przyrody i zrozumienia możliwości, które są tego następstwem.

Chcemy aby Mazurskie Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Przyrodniczej stało się platformą współpracy instytucji zarządzających rożnymi formami ochrony przyrody takich jak:

  • Park Krajobrazowy (Urząd Marszałkowski)
  • Obszary Natura 2000 (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska)
  • Leśny Kompleks Promocyjny (Lasy Państwowe)
  • Rezerwat Biosfery (Ministerstwo Ochrony Środowiska)

Ochrona przyrody

Tylko współpraca na zasadach partnerskich pozwoli wypracować kompromis dla zrównoważonego rozwoju regionu.

Główne cele projektu Mazurskiego Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Przyrodniczej w Urwitałcie to:

  • Ochrona przyrody poprzez kształtowanie świadomości ekologicznej na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym
  • Ochrona przyrody poprzez popularyzację wiedzy o środowisku przyrodniczym Warmii i Mazur
  • Czynna ochrona przyrody stanowiąca działania na rzecz poprawy stosunków wodnych okolicy Jeziora Łuknajno

Projekt ten został doceniony poprzez wpisane go do Strategii Wielkich Jezior Mazurskich 2020 jako inwestycja kluczowa dla tego regionu, został też zakwalifikowany w Regionalnym Programie Operacyjnym województwa Warmińsko-Mazurskiego jako projekt pozakonkursowy.